Content

Müügitingimused


1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad e-poe tarbijate (edaspidi Tarbija) ja http://www.remedyway.ee/ omaniku RemedyWay OÜ (edaspidi remedyway.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Tarbija ja www.remedyway.ee vahelisi suhteid www.remedyway.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Remedyway.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.remedyway.ee. Kui Tarbija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Tarbija jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. RemedyWay OÜ ja Tarbija soovivad kaubelda veebilehekülje www.remedyway.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. www.remedyway.ee e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Tarbija, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.


2. Hinnakiri

2.1. Kõik hinnad remedyway.ee veebipoes sisaldavad käibemaksu.

2.2. www.remedyway.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Tarbija soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

2.4. RemedyWay OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Tarbija edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.


3. Ostukorv, tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1 Tarbija ostukorv luuakse hetkest, mil Tarbija on lisanud kauba ostukorvi.

3.2 Ostukorvis olevaid tooteid ning nende arvu on võimalik muuta.

3.3 Kui kõik soovitud tooted on ostukorvis, tuleb valida kättesaamise ning tasumise viisid. Tuleb valida ka riik, mille makseviisi soovitakse kasutada või kuhu riiiki saata ja vormistada tellimus.

3.4 Seejärel kuvatakse kogu tellimus koos transpordikuludega. Kui kõik on õige, tuleb esitada tellimus ja tasuda tellimus.

3.5 Sisestatud andmete õigusest sõltub kui kiiresti ning probleemitult toimetatakse ostetud kaup Tarbijani.

3.6 Kauba eest on võimalik tasuda läbi ostukorvis pakutud pangalinkide ning ettemaksega panga kaudu.Ettemaksu arve alusel peab olema tasutud dokumendil näidatud aja jooksul, hilisemal maksmisel ettevõte ei garanteeri ostetud kauba olemasolu.

3.7. Tellimuse tasumisel saab Tarbija valida omale sobiva makseviisi: ülekandega pangakontole, pangalingiga. Tarbija maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

3.8. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Tarbija on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast, juhul kui pole kokkulepitud teisiti.


4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.2. RemedyWay OÜ kohustub Tarbija teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.3 Parast seda kui Tarbija poolt tellitud kaup on RemedyWay OÜ lattu saabunud ja komplekteeritud, toimetatakse kaup määratud aja jooksul aadressile, mille Tarbija on tellimusse märkinud.

4.4 RemedyWay OÜ toimetab kauba aadressile, mis on märgitud tellimuses. Sihtkoha muutumisest on Tarbija kohustatud teavitama RemedyWay OÜ-d koheselt enne kauba kohaletoomist. Hilinenud teade sihtkoha muutumisest võib tekitada Tarbijale edasisi lisakulutusi.

4.5 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste, arusaamatuste ning lisakulutuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. RemedyWay OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Tarbija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.6. Tooted antakse kulleri poolt Tarbijale üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab RemedyWay OÜ üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab RemedyWay OÜ kaupa mitte vastu võtta.

4.7. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info[at]remedyway.ee

4.8. Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, loetakse asja Tarbijale üleandmise kohustus täidetuks hetkest, kui Kaupleja poolt organiseeritud vedaja on asja Tarbijale üle andnud või on Tarbija sattunud ise vastuvõtuviivitusse.


5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on Tarbijal õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates asja kättesaamisest. Selle aja jooksul peab Tarbija oma soovist taganeda müüjale teatada.

5.2 Kauba tagastamiseks tehtav taganemisavaldus tuleb saata e-posti aadressile info[at]remedyway.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kauba tagastamisel juhindutakse VÕS §-st § 562 lg-st 1, mille kohaselt peab tarbija pakkujalt saadud raha ja muud esemed tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

5.3 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Kaasas peab olema taganemisavaldus.Tarbijal on õigus http://www.remedyway.ee/e-poest tellitud kaubad tagastada 14 päeva jooksul, alates toodete kättetoimetamisest.

5.4 Tagastamisõigus ei laiene toiduainetele, jookidele või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud asja kohta (VÕS § 47 lg 2 p 9 ja VÕS § 47 lg 3 p 4 ning p 5) tervisekaitse ja hügieenilistel põhjustel.

5.5 Lepingust taganemisel kannab tarbija tagastamise tavalised kulud kuni summa ulatuses, mis vastab 10 eurole, välja arvatud juhul, kui üleantud asi või osutatud teenus ei vasta tellitule.

5.6 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Tarbijale viivitamatult, peale tagastatud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva peale taganemisavalduse kättesaamist.

5.7 Taganemine koolitusest või seminarist. Koolitusest taganemisel ajavahemikul 72 kuni 24 tundi enne koolituse algust on Tarbija kohustatud tasuma koolitajale hüvitist 50% ulatuses koolituse kogusummast. Koolitusest taganemisel alates 24 tundi ja vähem enne koolituse algust või mitteilmumisel koolitusele loetakse koolitusest osalemiseks ja koolituse maksumus ei kompenseerita.

5.8. RemedyWay OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega või kui kaup ei vasta Tarbija tellimuses olevale tootele (st valet toodet). Vastavalt võlaõigusseadusele VÕS §-le 220 lg 1 peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

5.9. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Tarbija poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Tarbija süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab RemedyWay OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Tarbija poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Tarbija ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

5.10. Juhul kui Tarbija kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Tarbijal õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info[at]remedyway.ee vastavasisulise avalduse.

5.11. RemedyWay OÜ jätab endale õiguse tühistada Tarbija tellimus juhul, kui tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Tarbija ei ole nõus remedyway.ee poolt pakutava asendustootega.


6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele onTarbijal õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Tarbija teavitama RemedyWay OÜ´d probleemist e-posti aadressil info[at]remedyway.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed; toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod); tellimuse nr. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Tarbija õiguse nõuda RemedyWay OÜ -lt tasuta toote parandamist

6.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub remedyway.ee Tarbija kaebusele kirjaliku vastuse andma 14 päeva jooksul.

6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Tarbija nõuda toote parandamist või asendamist.

6.5. Puudusega toote asendamise korral on remedyway.ee-l õigus nõuda Tarbijalt puudusega toote tagastamist. RemedyWay OÜ kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Tarbija nõuab õigustatult asja parandamist ja RemedyWay OÜ ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Tarbija asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda remedyway.ee -lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

6.6. Raha tagastamist on Tarbijalt võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui RemedyWay OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. remedyway.ee ei vastuta:Tarbija süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.


7.Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1 Tarbija annab selge ja teadliku nõusoleku RemedyWay OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2 Tellimuse esitamisel Tarbija poolt sisestatud RemedyWay OÜ-le teatavaks saanud Tarbija isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Tarbijale.

7.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL/TLS andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

7.4 RemedyWay OÜ sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

7.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

7.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Tarbija tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

7.7 Isikuandmeid töötleb RemedyWay OÜ, Betooni 8, 11415 Tallinn, registrikood 12026335.

7.8 Tarbija isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Tarbijale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.9 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

7.10 RemedyWay OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.11 RemedyWay OÜ jätab endale õiguse edastada Tarbijat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Tarbija või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.12 Tarbijal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

7.13 Tarbija annab RemedyWay OÜ-le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

7.14 Tarbija annab RemedyWay OÜ –le nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.


8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. RemedyWay OÜ vastutab Tarbija ees remedyway.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Tarbija vastutab remedyway.ee ees Tarbija poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. RemedyWay OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Tarbijale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8.5. RemedyWay OÜ ei kompenseeri Tarbija kulusid, mis tekivad asjaolust, et Tarbija võttis enda peale kolmandate (remedyway.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.6. RemedyWay OÜ ei kompenseeri Tarbijale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.


9. Muud tingimused

9.1. RemedyWay OÜ kasutabTarbija esitatud informatsiooni ainult Tarbija ostutellimuse täitmiseks. RemedyWay OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Tarbija ja RemedyWay OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Tarbijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. RemedyWay OÜ-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

Tagasi
Border